เปรียบเทียบรายชื่อ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำที่สามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

กรณีไม่เป็นไปตามข้อแรก หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 1 ต้องมีความเข้าใจ ความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ บางครั้งบางคราว (ไม่ใช่เชิงอาชีพ)

มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบทำเลและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้าเบื้องต้น

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 6 – 8 ชั่วโมง

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่า ที่สามารถอ่านออกเขียนได้ เข้าใจภาษาไทยได้ดี หรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่มีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

เป็นผู้ที่เข้าสู่อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 2

มีอายุงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ 3 เดือนจนถึง 1ปี

มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม การตรวจสอบทรัพย์และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้าขั้นวิชาชีพ

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่า คือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ปวช.

ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 3 โดยมีอายุงานมากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบเอกสาร ด้านราคาทรัพย์ ด้านวิเคราะห์ราคาประเมินทางราชการ ด้านการวิเคราะห์ความจำเป็นของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์ความสามารถของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การตลาด ด้านการบริการหลังการขาย และจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่า คือ สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป

ปฏิบัติงานในสถานะนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4 โดยมีอายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

วิเคราะห์ นำเสนอลูกค้า และสรุปผลการปฏิบัติงานได้

มีความเข้าใจในด้านการตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด ด้านการตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด ด้านการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการตรวจสอบนโยบายภาครัฐ ด้านการวิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า ด้านการวิเคราะห์การขาย ด้านการนำเสนอเอกสาร ด้านการทำนิติกรรมและจรรยาบรรณอาชีพนายหน้า ขั้นวิชาชีพ

มีความเข้าใจในระบบสารสนเทศของอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ของสถาบันการศึกษา หรือสมาคมวิชาชีพฯ ที่มีมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เกณฑ์ในการเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ

  • จากระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 เป็น ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 1 ปี และได้รับการรับรองระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 1 และผ่านการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าสอบผ่าน

  • จากระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 เป็น ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี และได้รับการรับรองระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 2 และผ่านการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าสอบผ่าน

  • จากระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 เป็นระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 4 ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มากกว่าa 3 ปี และได้รับการรับรองระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้นที่ 3 และผ่านการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงถือว่าสอบผ่าน

 

img

STAFF

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและ รับรองสมรรถนะของบุคคล

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ ↓ ↓ RE-REAL1-01...

อ่านต่อไป
โดย STAFF

การร้องเรียน การอุทธรณ์

การร้องเรียน การอุทธรณ์...

อ่านต่อไป
โดย STAFF

ดินต้องห้าม..ไม่ควรสร้างบ้าน

"ทำเลของที่ดิน"...

อ่านต่อไป
โดย STAFF

เข้าร่วมการสนทนา