เปรียบเทียบรายชื่อ

การร้องเรียน การอุทธรณ์

การร้องเรียน การอุทธรณ์

 • กรณีการอุทธรณ์ องค์กรรับรอง นำเสนอคณะพิจารณาอุทธรณ์ ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่ถูกอุทธรณ์ ดังนี้
 • ผู้เข้ารับการทดสอบหรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกดำเนินการในกระบวนการรับรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่องค์กรรับรอง ประกาศผลหรือแจ้งผลการพิจารณา หากยื่นอุทธรณ์เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด องค์กรรับรอง อาจจะพิจารณารับคำอุทธรณ์แล้วแต่กรณี โดยการยื่นอุทธรณ์ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อองค์กรรับรอง หากส่งทางไปรษณีย์ต้องเป็นแบบลงทะเบียน หรือผ่านทางอีเมล์ realtyone@gmail.com
 • คณะพิจารณาอุทธรณ์ จะพิจารณาคำอุทธรณ์ และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์
 • ระหว่างการพิจารณาคำอุทธรณ์ยังไม่สิ้นสุด ให้ถือว่าผลการพิจารณาเดิมมีผลบังคับใช้อยู่
 • ผลการพิจารณาของคณะพิจารณาอุทธรณ์ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ยื่นคำอุทธรณ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอุทธรณ์ทั้งหมด ยกเว้นกรณีผลการพิจารณาเป็นไปตามคำอุทธรณ์
 • กรณีข้อร้องเรียน องค์กรรับรอง จะพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน ดังนี้
  • ผู้ยื่นคำขอ ผู้เข้ารับการทดสอบ หรือผู้ได้รับการรับรองที่ถูกดำเนินการในกระบวนการรับรอง สามารถยื่นร้องเรียนได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มาใช้บริการกับองค์กรรับรอง หากร้องเรียนเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด องค์กรรับรอง อาจจะพิจารณารับเรื่องร้องเรียนแล้วแต่กรณี โดยการยื่นร้องเรียนต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อองค์กรรับรอง  หากส่งทางไปรษณีย์ต้องลงทะเบียน หรือผ่านทางอีเมล์ realtyone@gmail.com
  • องค์กรรับรอง จะพิจารณาคำร้องเรียน และแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 30 วันหลังจากการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จ

  หมายเหตุ การพิจารณา ตัดสินใจ การสื่อสาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องอุทธรณ์หรือร้องเรียนนั้นๆ

img

STAFF

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินและ รับรองสมรรถนะของบุคคล

สามารถโหลดไฟล์ได้ที่ ↓ ↓ RE-REAL1-01...

อ่านต่อไป
โดย STAFF

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

...

อ่านต่อไป
โดย STAFF

ดินต้องห้าม..ไม่ควรสร้างบ้าน

"ทำเลของที่ดิน"...

อ่านต่อไป
โดย STAFF

เข้าร่วมการสนทนา